ΕΥΔΑΙΜΟΝ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ,ΤΟ Δ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΕΥΨΥΧΟΝ ΚΡΙΝΟΜΕΝ...…

[Το μπλόγκ δημιουργήθηκε εξ αρχής,γιά να εξυπηρετεί,την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και την ελευθερία του λόγου...υπό το κράτος αυτού επιλέγω με σεβασμό για τους αναγνώστες μου ,άρθρα που καλύπτουν κάθε διάθεση και τομέα έρευνας...άρθρα που κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο κι αντιπροσωπεύουν κάθε άποψη και με τά οποία δεν συμφωνώ απαραίτητα.....Τά σχόλια είναι ελεύθερα...διαγράφονται μόνο τά υβριστικά και οσα υπερβαίνουν τά όρια κοσμιότητας και σεβασμού..Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές..]
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου....
 Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀπηύθυνε χθές ἐπιστολή, διά τῆς ὁποίας ζητεῖ τήν πλήρη διερεύνηση τῶν αἰτίων τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν. Καί τοῦτο θά ἐφαίνετο ἀπολύτως λογικό, συνδεόμενο μάλιστα μέ τήν συμπλήρωση ἑνός ἔτους ἀπό τήν τραγωδία. Ἔχουν ὅμως μεσολαβήσει καί ἄλλα γεγονότα καί ἄλλες τοποθετήσεις τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐπί τοῦ θέματος. Καί δυστυχῶς τό ἀνώτατο δικαστήριο φαίνεται νά ἀλλάζει στάση καί νά ὑποπίπτει σέ παλινωδίες μέ μοναδικό ἀποτέλεσμα νά πλήττεται τό κῦρός του. Δέν εἶναι ἡ θέσις μας νά προβαίνουμε σέ ὑποδείξεις πρός τήν ἡγεσία τῆς ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης, ἁπλή παράθεσις τῶν γεγονότων ὅμως δημιουργεῖ θλίψη καί ὀδυνηρούς συνειρμούς. Ἐνοχλήθηκε ὁ Ἄρειος Πάγος ὅταν τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ ἄλλων, ἄφησε αἰχμές γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο διεξάγεται ἡ δικαστική ἔρευνα γιά τήν τραγωδία τῶν Τεμπῶν. Ἀνεπίτρεπτη παρέμβαση θεώρησε τό κείμενο τῆς Εὐρωβουλῆς. Καί τώρα, διά τῆς ἐπιστολῆς τῆς κ. Ἀδειλίνη, οὐσιαστικῶς ἀποδέχεται τίς ὑποδείξεις τῶν Εὐρωπαίων νομοθετῶν.

Νά θυμίσουμε τήν ἀλληλουχία τῶν γεγονότων. Στό καταδικαστικό γιά τήν Ἑλλάδα ψήφισμα τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἀναφέρει ὅτι: «Θεωρεῖ κρίσιμη τήν ταχεῖα καί ὁλοκληρωμένη διεξαγωγή τῆς δικαστικῆς ἔρευνας σχετικά μέ τήν σιδηροδρομική τραγωδία στά Τέμπη, ἡ ὁποία θά πρέπει νά περιλαμβάνει ὅλους τούς ἐμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἁρμόδιων κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων· δέν εἶναι ἱκανοποιημένο μέ τόν ἔλεγχο πού διενεργεῖ ἡ ἁρμόδια ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, καθώς φαίνεται νά στερεῖται πολιτικῆς ἀμεροληψίας καί νά εἶναι ἀπρόθυμη νά καλέσει σέ κατάθεση βασικούς ἐμπειρογνώμονες· ἐκφράζει τήν βαθειά του ἀνησυχία γιά τήν ἄρνηση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων νά διεξαγάγει ἔρευνα, ὅπως ζητήθηκε ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Εἰσαγγελία, σχετικά μέ δύο πρώην ὑπουργούς Μεταφορῶν».

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Ἀρείου Πάγου ἦταν ἄμεσος: «Ἐπί τοῦ σημείου “19”, στό ὁποῖο ἀναφέρεται: “θεωρεῖ κρίσιμη τήν ταχεῖα καί ὁλοκληρωμένη διεξαγωγή τῆς δικαστικῆς ἔρευνας σχετικά μέ τή σιδηροδρομική τραγωδία στά Τέμπη, ἡ ὁποία θά πρέπει νά περιλαμβάνει ὅλους τούς ἐμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἁρμόδιων κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων”. Στό σημεῖο αὐτό, μέ τό ψήφισμα ἐπιχειρεῖται ἀνεπίτρεπτη εὐθεῖα παρέμβαση στό ἀνακριτικό ἔργο, ὑπό τόν τύπο τῶν ὁδηγιῶν καί μέ τόν καθορισμό τοῦ κύκλου τῶν Πρακτικά –ἀπόφαση τῆς 2/2024 ἀπόφασης τῆς Ὁλομέλειας– σελ. 31 κατηγορούμενων, ἔστω καί ἄν δέν ὑπάρχει ἁρμοδιότητα γιά τά πολιτικά πρόσωπα, λόγῳ τῆς σχετικῆς συνταγματικῆς πρόβλεψης».

Καί θά θεωρούσαμε ἀποδεκτή τήν στάση του, ἄν δέν εἶχε ὑπάρξει ἡ χθεσινή ἐπιστολή τῆς κ. Ἀδειλίνη, τά ὅσα ἀναφέρει, στήν ὁποία δεικνύεται ὅτι ἐν τέλει ἀποδέχεται αὐτά πού ἐπισημάνθηκαν ἀπό τό Στρασβοῦργο καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά Τέμπη καί εἰδικῶς γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως. Ἀναφέρεται μεταξύ ἄλλων:

«Εἶναι ἀδιαμφισβήτητες οἱ ὑπεράνθρωπες προσπάθειες τίς ὁποῖες ἐδῶ καί ἕνα ἔτος καταβάλλουν οἱ εἰσαγγελικές καί ἀνακριτικές ἀρχές γιά τή διερεύνηση σέ βάθος καί στόν ταχύτερο δυνατό χρόνο τοῦ ὡς ἄνω ἐγκλήματος, μή φειδόμενες χρόνου καί μόχθου, ὅπως ἄλλωστε ὀφείλουμε, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ὁ ἐντοπισμός ὅλων τῶν ὑπαιτίων καί ἡ παραπομπή τους σέ δίκη σέ ἐξαιρετικά σύντομο χρόνο, στόχος στόν ὁποῖο αὐτή τή στιγμή εἴμαστε πολύ κοντά, ἀλλά ὁ ὁποῖος ἐπ’ οὐδενί δέν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό, οὔτε καί μπορεῖ νά ἀντιστρατεύεται τήν ἴδια τήν ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης, ὁδηγῶντας σέ συγκεκριμένες ἀνακριτικές ἐνέργειες ἤ ἀποκλείοντας ἄλλες, τυχόν ἐπιβεβλημένες γιά τήν ἀνεύρεση τῆς ἀλήθειας.

Οἱ ἀσκοῦντες τό λειτούργημα τοῦ συνηγόρου τῆς ὑποστήριξης τῆς κατηγορίας ἤ τῆς ὑπεράσπισης στήν ὑπόθεση αὐτή ἀλλά καί τό σύνολο τοῦ νομικοῦ κόσμου τῆς χώρας καί ὄχι μόνο, γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι ποτέ ἄλλοτε στή δικαστική μας ἱστορία δέν ἐπιτεύχθηκε κάτι ἀνάλογο, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι δέν θά ἔπρεπε αὐτή ἡ λειτουργία τῆς δικαιοσύνης νά εἶναι αὐτονόητη καί συνήθης καί ὄχι ἐξαιρετική.

Στό πιό πάνω πλαίσιο, ὅπως σᾶς εἶναι γνωστό, σᾶς ἔχουμε διαβιβάσει ἀμελλητί κάθε ὑπόμνημα καί αἴτημα συγγενῶν θυμάτων πού μᾶς ὑποβλήθηκε, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν καταγγελιῶν τους γιά τά αἴτια τῆς πρόκλησης ἔκρηξης πυρός, τήν ὕπαρξη διάφορων εὔφλεκτων καί τοξικῶν οὐσιῶν στό χῶρο, τήν ἀλλοίωση τοῦ χώρου τοῦ ἐγκλήματος, μέ πιθανή ἀπώλεια ἀποδεικτικῶν στοιχείων κ.λπ., πού ἄλλωστε ἔχουν ὑποβληθεῖ αὐτοτελῶς καί σέ σᾶς καί στόν Ἐφέτη Ἀνακριτή, προκειμένου νά διερευνηθοῦν, ἔχετε δέ προβεῖ, ὅπως γνωρίζουμε, στίς ἀπαιτούμενες πρός τοῦτο ἐνέργειες.

Παρά τά ἀνωτέρω ὅμως, διαμαρτυρίες καί καταγγελίες συγγενῶν θυμάτων γιά ἀναπάντητα ἐρωτήματα, ἀποδεικτικά στοιχεῖα πού δέν ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψη ἤ δέν ἐκτιμήθηκαν σωστά, ἀνακριτικές ἐνέργειες πού παραλείφθηκαν, ἀκόμα καί γιά συγκάλυψη εὐθυνῶν ἀπό τή δικαιοσύνη, ἐξακολουθοῦν νά διαχέονται στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, ἀλλά καί στό ἐξωτερικό, ὑποστηριζόμενες καί ἀπό μερίδα τοῦ Τύπου.

Κατόπιν αὐτῶν ἐπιτακτική παρίσταται ἡ ἀνάγκη νά μεριμνήσετε, ὥστε νά ἐρευνηθεῖ καί νά ἀπαντηθεῖ, μετά ἀπό ἀξιολόγηση, κατά τήν κρίση σας, κάθε ἰσχυρισμός καί καταγγελία, πού προβάλλεται ἀπό συγγενεῖς θυμάτων ἤ θύματα καί τούς συνηγόρους τους, ὥστε τό πέρας τῆς ἀνάκρισης νά μήν ἀφήσει οὐδεμία ἀμφιβολία ὡς πρός τό ὅτι οἱ εἰσαγγελικές καί ἀνακριτικές ἀρχές διερεύνησαν κάθε πτυχή τῆς ὑπόθεσης, ἐπιτελῶντας στό ἀκέραιο τό καθῆκόν τους».

Σημειώνουμε τήν ἀποστροφή τῆς κ. Ἀδειλίνη, ὅτι ἡ παραπομπή τῶν ὑπευθύνων σέ δίκη σέ ἐξαιρετικά σύντομο χρόνο «ἐπ’ οὐδενί δέν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό». Ἐνῷ τήν ἴδια στιγμή, ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Γιῶργος Φλωρίδης προεξοφλοῦσε στήν Βουλή ἐπιτάχυνση τῶν διαδικασιῶν…

Δεν υπάρχουν σχόλια: